Otvorenie zariadenia starostlivosti o dieťa do troch rokov veku dieťaťa – Jasle Floriánko v obci Bolešov

Obec Bolešov odo dňa 05. 09. 2022 otvára zariadenie starostlivosti  o dieťa do troch rokov veku dieťaťa – „Jasle Floriánko“.

Zariadenie je určené pre deti od 1 do 3 rokov veku dieťaťa.

Prevádzka jaslí denne od pondelka do piatku v čase od 06:30 do 16:00 hod.

Výška úhrady za poskytovanie starostlivosti v zariadení detských jaslí dieťaťu vo veku od 1 roka do 3 rokov je vo výške paušálneho poplatku 420,- EUR na mesiac/dieťa.

Poplatok za stravovanie je stanovený vo výške 2,14 EUR na deň/dieťa. Poplatok zahŕňa desiatu, obed a olovrant.

V prípade záujmu o umiestnenie Vášho dieťaťa do Jaslí Floriánko v obci Bolešov je potrebné vypísať „Žiadosť o prijatie dieťaťa do  zariadenia o deti do troch rokov veku dieťaťa“ a doložiť prílohy – rodný list dieťaťa a lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa. Uvedené tlačivá je možné si stiahnuť z internetovej stránky obce Bolešov:   www.bolesov.eu   v sekcii „Pre obyvateľov“  - Jasle Floriánko.

Vypísanú žiadosť  spolu s prílohami je potrebné doniesť do podateľne obecného úradu alebo zaslať poštou na adresu: Obec Bolešov, Bolešov 78, 018 53 Bolešov.

V prípade doplňujúcich otázok kontaktujte Ing. Kotešovú, tel. č. 0911 441 132

Kategoria: