OZ Kameničany

Občianske združenie Kameničany je dobrovoľným, nepolitickým združením, založeným dňa 24.10.2012 podľa ustanovení zákona č.83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, ktorého hlavným cieľom je vytváranie podmienok na všeobecný rozvoj obce Kameničany.

Vzniklo z podnetu miestnych rodín ako právnická osoba umožňujúca zastrešiť akúkoľvek verejnoprospešnú aktivitu či už zložiek fungujúcich v obci ako i samotných obyvateľov obce a priaznivcov zo širokého okolia.

 

- podrobnejšie informácie o tom ako sa môžete stať členmi Občianskeho združenia a o jeho zámeroch nájdete po kliknutí na tento odkaz:  

 

http://www.kamenicany.estranky.sk/ 

 

Orgánmi združenia sú:

Valné zhromaždenie /je najvyšším orgánom združenia a je tvorené všetkými jeho členmi/

Správna rada /je výkonným orgánom združenia a je za svoju činnosť zodpovedná valnému zhromaždeniu/

Revízna komisia /je kontrolným orgánom združenia a je za svoju činnosť zodpovedná členskej schôdzi/

 

Na valnom zhormaždení boli členmi občianskeho združenia zvolení do funkcí OZ tieto osoby:

 

Správna rada:

Lívia Ficlová - predsedkyňa správnej rady /zároveň predsedkyňa OZ/

Milan Monček - podpredseda správnej rady /zároveň podpredseda OZ/

Michal Koníček - hospodár

Angelika Baginova

Lenka Piatriková

 

Revízna komisia:

Igor Daško - predseda revíznej komisie

Ján Štefanec

Jana Veselá

Milan Kvasnica

 

Členom OZ sa môže stať každý, kto súhlasí so stanovami OZ a vyplní prihlášku do OZ /je k dispozícii na OU Kameničany/

Po schválení prihlášky a zaplatení ročného členského príspevku /fyzická osoba 1 EURO/ obdrží preukaz člena.

všetky ďalšie potrebné informácie nájdete v STANOVÁCH OZ