OZNAM - zasadnutie OZ 10.6.2011

Pozývame Vás na zasadnutie OZ dňa 10. 6..2011 o 19:00. Zasadnutie sa uskutoční v kancelárii starostu.

Program:
l. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov
4. Úprava uznesenia o poskytovaní priestorov OÚ
5. Novelizácia platov starostov a primátorov
6.Úprava rozpočtu
7. Príprava Hody 2011
8. Rôzne
9. Návrh na uznesenie
10.Záver                        

Subor: 

Kategoria: