Oznámenie o schválení návrhu programu starostlivosti o lesy a o vyhlásení ochranných lesov pre lesný celok Lednické Rovne - výzva na predloženie pripomienok k návrhu programu starostlivosti o lesy

Vyvesené: 15.8.2023

Zvesené: 31.8.2023

Kategoria: