Informácie pre občanov

Chceme Vás informovať o tom, čo sa v obci udialo a čo nás čaká.

V mesiaci apríli sme pristúpili k oprave prístupovej komunikácie k detskému ihrisku a športovému areálu. Pri tejto akcii nám betónom prispeli firmy DARJA, spol s r. o. Bolešov, DREVOS SV, s. r .o. Kameničany. Uvedené firmy nám pomohli, nakoľko na svoju činnosť využívajú miestne komunukácie.

V máji sme pristúpili k orezaniu líp, ktoré vykonala firma Ing. Trnovský. Práce vykonala odborná firma zameraná na arboristické práce, spolu s vypracovaným protokolom.

V mesiaci jún pristúpime k realizácii projektu „Rekonštrukcia miestnych komunikácií“, pri tejto akcii chceme pristúpiť aj k obnove autobusovej zastávky a jej okolia.

Aby sa predišlo k dezinformáciám, chceme vysvetliť občanom realizovanú úpravu vjazdu k rodinnému domu, súpisné číslo 208. V roku 2009 sa zmluvou o rozdelení spoluvlastníctva podanou na vklad do katastra 26. 6. 2009 dohodlo odčlenenie parcely č. 188/2 od parcely číslo 188. K tomuto rozdeleniu došlo na základe zrušenia parcely číslo 132/2 o výmere 1373 m2,  ktorej ¼-vým vlastníkom bol majiteľ rodinného domu č.  208. Zmluvou o rozdelení spoluvlastníctva sa dohodlo, že z tohto podielu si ponechá 141 m2 (parcela označená 188/2), ktorú si ponecháva za účelom vjazdu k rodinnému domu a zostávajúcu výmeru 202,25 m2 daruje obci. Súčasťou zmluvy je aj dohoda, že na spoločnej hranici vo vzdialenosti 8,5  m z podrobného bodu č. 2 na bod č. 1  sa nikdy nič nepostaví.

Cesta k ihrisku

Kategoria: