O nás

Sme jedna z obcí, ktoré patria k najstarším na Považí a jej história je popretkávaná zaujímavými obdobiami až po dnešok. Prvá zmienka o Kameničanoch pochádza z roku 1193 čo odvtedy predstavuje 818 rokov. Ako dávny svedok dominuje stará lipa uprostred obce, ktorá by vedela povedať celú pravdu o životných osudoch našich prarodičov, ako sa bránili povodniam od Váhu a chránili si svoje životy vo vojnových časoch. Pôvodný chotár Kameničian bol kedysi podstatne väčší a siahal od Vláry po Slavnicu. Úrodné lány v tejto časti Ilavskej kotliny poskytovali obživu ľudu a boli zdrojom bohatstva zemepánov , ktorí sem postupne prichádzali a nadobúdali tu majetky. Je známe , že v minulých storočiach u nás bol kaštieľ a rozsiahly majer s priľahlými hospodárskymi budovami. Žili tu viaceré zemianske rodiny , zostalo nám po nich mnoho písomných pamiatok , ktoré sú opatrované v Štátnom oblastnom archíve v Bytči a iných archívoch a tiež v Maďarskom štátnom archíve v Budapešti. Sme malá obec , ale na históriu môžeme byť právom hrdí a snažíme sa ju ďalej spoznávať. Veľký rozvoj obce nastal za posledných 60 rokov , keď väčšina občanov si našla trvalé zamestnanie v dubnických závodoch a na blízkom okolí. Prejavilo sa to v rozsiahlej výstavbe rodinných domov , obchodu , športových kabín , domu smútku , kaplnky , pri výstavbe ciest. Po revolúcii v deväťdesiatych rokoch sa obec uznesením pléna Okresného národného výboru v Považskej Bystrici zo dňa 2.augusta 1990 číslo 16 č.115/1990 odčlenila od obce Bolešov a vytvorila sa samostatná obec s názvom Kameničany.
V týchto rokoch prebehla aj oprava obecného úradu , v obci sa zaviedol verejný vodovod, v susedstve roľníckeho družstva sa vybudoval letný kultúrny stánok a v roku 1995 prebehla plynofikácia obce. V ďalších rokoch prebehla zmena územného plánu obce , čo malo vplyv do ďalších rokov na rozrastanie sa obce. Tiež sa začalo s budovaním chodníkov v obci . Začalo sa cintorínom a postupne sa rozširovali chodníky do častí dedina, hradská , ulica do kúta , na Slavnicu . V roku 2004, v časti pri futbalovom ihrisku , sa zrealizovala výstavba dvoch tenisových kurtov s oplotením a pri ceste na vršky  sa na penkách postavila kaplnka Panny Márie. So zmenou územného plánu súviselo aj rozšírenie a vybudovanie infraštruktúry do novo rozrastajúcich sa častí obce , čo znamenalo tiež nemalé investície. V roku 2009 sa  začala aj výstavba detského ihriska v spolupráci s DZO / Dobrovoľné združenie občanov / a  Jednotou dôchodcov v obci. V roku 2010 sme získali dotáciu od Poľnohospodárskej platobnej agentúry z výzvy 341,, Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo,, na kompletnú prestavbu budovy obecného úradu. Táto prestavba v súčasnosti prebieha a už čoskoro bude zrealizovaná. V roku 2011 sme sa prihlásili do výzvy č.4 MAS Vršatec na Rekonštrukciu miestnych komunikácii. O priebehu a podrobnostiach informujeme na inom mieste.
Je na nás všetkých  , aby sme našu obec rozvíjali a zveľaďovali, preto verme , že dobre správy budú len pribúdať.