Oznam pre daňovníkov


   Obec Kameničany, ako príslušný správca dane, oznamuje daňovníkom, ktorí nadobudli v roku 2023 nehnuteľnosť alebo pozemok v katastrálnom území obce Kameničany, že v zmysle zákona sú povinní podať priznanie alebo čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností do 31. januára 2024. Táto povinnosť sa týka aj  daňovníkov, ktorým bolo vydané stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie, realizovali drobnú stavbu a pod. Občania, ktorým majetok zanikol ( predaj, darovanie,...)sú taktiež povinní podať čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti.Občanom, ktorí nadobudli pozemok alebo nehnuteľnosť dedením alebo dražbou vzniká daňová povinnosť podať daňové priznanie do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti dedičského rozhodnutia.
     Priznanie sa podáva aj k dani za psa staršieho ako 6 mesiacov a tiež pri úhyne psa na zánik daňovej povinnosti.
    Zároveň upozorňujeme poplatníkov, ktorým v zmysle VZN č. 1/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad vznikol nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku pre rok 2024 (napr. študenti, občania pracujúci v zahraničí, atď.) sú povinní si podať žiadosť o zníženie/odpustenie poplatku do 31.03.2024 spolu s predložením hodnoverných dokladov (potvrdenie z príslušného obecného alebo mestského  úradu, atď...).
     Všetky tlačivá je možné si vyzdvihnúť v čase úradných hodín na OÚ alebo stiahnuť na stránke obce v časti miestne dane a poplatky.

 

Kategoria: