Schválený prokekt "Rekonštrukcia miestnych komunikácií"

Dňa 21. 3. 2012 v priestoroch kancelárie MAS Vršatec v Hornej Súči došlo k podpisu zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku vo výške 89 689,63 eur medzi Pôdohospodárskou platobnou agentúrou zastúpenou Ing. Vadimom Harajom, generálnym riaditeľom a obcou Kameničany, zastúpenou Igorom Daškom, starostom obce.


Ide o opatrenie v rámci ISRU Obnova a rozvoj obcí  výzvou č. 4 vyhlásenou MAS Vršatec. Poskytnutý príspevok sa použije na rekokonštrukciu a rozšírenie miestnej komunikácie od zastávky SAD po hranicu s obcou Slávnica. Súčasťou je aj výstavba chodníka v smere od rodinného domu  súpisné číslo 115 až na hradskú k prechodu pre chodcov k rodinnému domu súpisné číslo 128. Práce na rekonštrukcii  a výstavbe bude realizovať firma STAVCEST, s. r.o. Trenčín. Po dohode s firmou sa  realizácia začne v mesiaci jún 2012.

Kategoria: