Výzva č. 18 /PRV/MAS 47

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia Miestnej akčnej skupiny Vršatec

 

 

 

Subor: 

Kategoria: