Zasadnutie OZ dňa 16. 3. 2012

Srdečne Vás pozývame na zasadnutie OZ, ktoré sa bude konať dňa 16. 3. 2012 o 18.00 hod v kancelácii starostu obce s nasledovným programom:

1.      Otvorenie

2.      Kontrola plnenia uznesení

3.      Určenie zapisovateľa a overovateľov

4.      Vyhodnotenie ponúk na orezanie lipy

5.      Informácia o zmluve s firmou Bioplyn Bolešov s.r.o.

6.      Anna Paholková - žiadosť o úpravu DZN

7.      Oprava cesty smer Slávnica

8.      Ponuka firmy Marius Pedersen

9.      Rôzne

10.   Návrh na uznesenie

11.  Záver

Kategoria: