Aktualizované: Spoločný program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja SPR Dubnicko-Ilavsko pre roky 2023-2030

26.06.2023: Na základe rozhodnutia Okresného úradu Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-TN-OSZP1-2023/030187-012 zo dňa 26.06.2023 sa strategický dokument ,,Spoločný program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja SPR Dubnicko-Ilavsko pre roky 2023-2030" nebude posudzovať podľa zákona EIA. Rozhodnutie OÚ Trenčín je uvedené v prílohe oznamu.

07.06.2023: Informujeme občanov, že po dobu 14 dní je možné nahliadnuť do dokumentov ,,Spoločný program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja SPR Dubnicko-Ilavsko pre roky 2023-2030", robiť z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. Oznámenie spolu s dokumentom sú zverejnené na stránke https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/spolocny-program-hospodarskeho-rozvoja-socialneho-rozvoja-spr-dubnicko.

 

Subor: 

Kategoria: