Návrh - Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Vyvesený: 29.11.2022

Zvesený: 14.12.2022

Kategoria: