Obecné zastupiteľstvo

OZ je zastupiteľský zbor obce Kameničany  zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce Kameničany  na štyri roky.
Spôsob volieb do OZ upravuje osobitný právny predpis.
Obecné zastupiteľstvo obce Kameničany  má 5  poslancov.
Funkčné obdobie OZ sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného OZ.

Členovia obecného zastupiteľstva

            Štefan Štefanec               -   Zástupca starostu - predseda finančnej komisie

            Matej  Visolajský              -  Predseda kultúrno - športovej komisie

Milan Kvasnica                  -  Predseda komisie ochrany verejného poriadku

Ing. Andrej Barták

Jaroslav Kotras                - Predseda komisie  na ochranu verejného záujmu pri  výkone                                               funkcií verejných funkcionárov