OZNAM - zasadnutie OZ 11.3.2011

Pozývame Vás na zasadnutie OZ dňa 11.3.2011 o 19:00. Zasadnutie sa uskutoční v kancelárii starostu.

Program:
l. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov
4. Voľba kontrolóra obce
5. Zmluva s firmou METAL SERVIS
6. Informácia o výzvach a ich stave
7. Poplatok RFZ Vlára – Váh Nemšová       
8. Rôzne
9. Návrh na uznesenie
10.Záver                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

V pozvánke v bode číslo 4 je chyba, tak ako je vyššie uvedené, má tam byť voľba kontrolora obce.
 

Subor: 

Kategoria: