Príhovor starostu

Vážený spoluobčania,

 

     v tomto sviatočnom čase uplynul aj rok od môjho pôsobenia vo funkcii starostu obce Kameničany, tak si považujem za povinnosť vystaviť pomyselnú bilanciu a môj pohľad na dianie v obci a vyhliadky do budúcnosti. Keď som sa po prvý krát zamyslel čo tu napísať, tak sa mi v hlave premietlo veľké množstvo myšlienok a nevedel som čím začať a ako to všetko podať v želanej podobe. Takže začnem tým, čo som považoval a aj uvádzal ako priority. Vedel som, že prvoradá úloha bude dokončiť rekonštrukciu obecného úradu, ktorá prebiehala od augusta 2010 do konca apríla tohto roku. Chcem ešte raz poďakovať firme DUO-STAV, jej majiteľovi Dušanovi Bartákovi, nášmu rodákovi,  že sme to zrealizovali k všeobecnej spokojnosti. Tiež bolo nutné zabezpečiť aj vybavenie spoločenskej miestnosti. Tu sa musím poďakovať podnikateľom z našej obce, že prispeli finančne alebo darom. Dnes máme z úveru z hodnoty cca 176 tis. eur podlžnosť vo výške 6 728 eur, ktorú budeme od nového roka splácať pravidelnými splátkami. V čase dokončovania budovy obecného úradu sa udiala aj zmena na poste pracovníčky obecného úradu. Nebol som tým nadšený, ale osud to tak zariadil a život plynie ďalej. A tak okrem mňa aj nová pracovníčka, ing. Koníčková, musela spoznávať nové úlohy a naberať skúsenosti.

     Taktiež som bol za vytvorenie internetovej stránky www.kamenicany.sk a koncom februára sme ju aj spustili. Chcem, aby sme občanom poskytovali informácie o udalostiach v obci, aby vedeli čo sa deje, za čo platíme faktúry a podobne. Viem, že nie každý sa tam dokáže pripojiť, ale aj tu chceme pomôcť občanom a na úrade zapojiť počítač s internetom, ktorý bude v úradných hodinách prístupný občanom.

     V obecnom zastupiteľstve tiež prišlo k vynoveniu a omladeniu. Bolo potrebné obrusovať hrany a hľadať spoločnú cestu, lebo v našej malej obci to ani inak nepôjde. Každý poslanec má svoj názor a do duše mu nevidím. Ja môžem len skonštatovať, že úlohy, ktoré si zobrali na plecia, alebo som ich nimi poveril, splnili k spokojnosti.

     Potrebovali sme doplniť VZN týkajúce sa tenisového a športového areálu, držania psov, prenájmu LTK a športového areálu a aktualizovať VZN prevádzkový poriadok pohrebiská. Vo VZN o miestnych daniach a poplatkov sa udiala pre občanov najzávažnejšia zmena, a to je navýšenie poplatku za vývoz domového odpadu. Doposiaľ bol poplatok vo výške 9,67 €/osoba/rok a po úprave bude nová sadzba 12,- € /osoba/rok. Je to nutná zmena vyplývajúca z toho, že pri výbere poplatku v starej cene vyberieme cca 4 400,-€, ale len za vývoz a uloženie domového odpadu platíme cca 6 500,- € ročne. Takže aj týmto navýšením budeme len zmierňovať straty.

     Zo záujmových združení v obci je výborne organizovaná a často sa stretáva Jednota dôchodcov Slovenska, Zväz chovateľov poštových holubov, ktorý v obci funguje nám pomáha s udržiavaním letného kultúrneho stánku, Futbalový klub chytil nový vietor do plachiet, výbor FO bol doplnený o nových ľudí, z nich spomeniem aspoň. p. Račkoviča. A tak s pomocou sponzorských darov a  vlastnej iniciatívy si svoj areál zveľaďujú. Aktívnejšie funguje aj obecný hasičský zbor. Chcem, aby to takto pokračovalo.

     V kultúrnej oblasti sme organizovali veľa akcií zameraných na tradície a pritiahnutie občanov k dianiu v obci. Treba spomenúť: fašiangy, stavanie mája, MDD, hody a výstavka dobových predmetov (aj to nezabudnuteľné počasie), jesenné slávnosti, stretnutie s občanmi nad 70 rokov,  Mikuláš.

     Musím spomenúť aj našu lipu v strede obce, ktorá sa v súťaži Strom roka 2011 umiestnila na vynikajúcom 2. mieste v rámci Slovenska. Tu moje poďakovanie patrí ing. Lívii Ficlovej, ktorá strom prihlásila do súťaže. Na obecnom úrade sme poskytli priestory Centru voľného času „Kamienok“ pre mamičky s deťmi. Klubovňa funguje v útorok a voštvrtok a vedie ho pani Jana Veselá.

     V budovateľskej činnosti sme pristúpili k upraveniu a zatrávneniu obecného dvora. Nemáme dostačujúce skladové priestory a máme aj hasičskú techniku a drobnú komunálnu techniku. Z tohto dôvodu sme začali realizovať drobnú stavbu za obecným úradom. Tú realizujeme svojpomocne s tým, že betón nám sponzorsky dodala firma DARJA, p. Trnka. V súčasnosti chceme požiadať o dotáciu z fondu Náš vidiek na časť materiálu. Tu sa už dostávam k vyhliadkam a budúcnosti. Už od februára 2011 máme podanú žiadosť o nenávratný finančný príspevok na Rekonštrukciu miestnych komunikácií. Teraz v decembri sa upravovali posledné detaily, takže každým dňom môže dôjsť k podpisu zmluvy s PPA a verím, že po zime aj k realizácii. Samozrejme, že budeme platiť aj svoju 5 % spoluúčasť a budeme si musieť zobrať úver v banke.

V rámci mikroregiónu Združenie obcí Pod Bielymi Karpatami je podaná žiadosť v oblasti odpadového hospodárstva. V prípade úspechu by sme dostali domáce kompostárne, nádobu na zber oleja a traktor s vlečkou.

     Nie som zástancom veľkých rečí a zvlášť v tejto dobe, keď nie je na nič peňazí a médiá a politici občanov strašia a vlievajú do ich sŕdc neistotu, je naozaj ťažké vedieť čo nás čaká. Rozpočet máme schválený, jeho plnenie je otázne. S tým čo príde, sa budeme musieť vyrovnať.

    Chcem všetkým, čo akokoľvek priložili ruku k dielu v obci, za seba a obecné zastupiteľstvo poďakovať!

     V svojom mene Vám želám šťastné, veselé  a pokojné prežitie vianočných sviatkov a v Novom roku 2012 všetko len dobré.

 

 

                                                                                    Igor Daško, starosta obce