Verejná vyhláška-rozhodnutie o zastavení konania vo veci žiadosti o prdĺženie povolenia na dočasné užívanie líniovej vodnej stavby ,,Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára-Váh,,

Kategoria: