Ako vybaviť

Evidencia obyvateľstva

Prihlásenie na trvalý pobyt - na počkanie, bez poplatku
Potrebné doklady:
- list vlastníctva alebo nájomná zmluva, prípadne súhlasy vlastníkov  
- občiansky preukaz
- rodný list u detí do 15 rokov
- sobášny list


Prihlásenie k prechodnému pobytu - na počkanie, bez poplatku
Potrebné doklady:
- list vlastníctva
- v prípade podnájmu alebo prenájmu súhlas od vlastníka bytu,
- občiansky preukaz
- rodný list

 

Potvrdenie o trvalom pobyte - na počkanie + poplatok 5 €
Potrebné doklady:
- občiansky preukaz
- v prípade vydania potvrdenia pre sociálne účely je žiadateľ od poplatku oslobodený


Pridelenie súpisného čísla - do 30 dní, bez poplatku
Potrebné doklady:
- žiadosť o pridelenie súpisného čísla
- kolaudačné rozhodnutie (ak bola stavba postavená pred rokom 1976 iný doklad o vlastníctve stavby a doklad, na akej parcele je budova postavená)
- list vlastníctva
- geometrický plán

Osvedčenie listín a podpisov na listinách- na počkanie

Pri osvedčení listín obec zodpovedá za to, že kópia listiny alebo jej odpis sa zhoduje s predloženým originálom.

Pri osvedčení podpisu na listine obec zodpovedá za to, že podpis na listine urobila alebo uznala za vlastný fyzická osoba, ktorej podpis je osvedčený a že sa podpísala do osvedčovacej knihy.


Potrebné doklady:
• občiansky preukaz alebo cestovný doklad
• originál a fotokópia osvedčovanej listiny

Doba vybavenia:
• na počkanie

Poplatok:
• 1 strana 2,00 €
• 1 podpis 2,00 €

 

Susedské spory

tlačivo : Návrh na vydanie predbežného opatrenia /sites/default/files/navrh_na_vydanie_predbezneho_opatrenia_na_ochranu_0.docx