Úradná tabuľa

Oznámenie o schválení návrhu programu starostlivosti o lesy a o vyhlásení ochranných lesov pre lesný celok Lednické Rovne - výzva na predloženie pripomienok k návrhu programu starostlivosti o lesy

Vyvesené: 15.8.2023

Zvesené: 31.8.2023

Kategoria: 

Aktualizované: Spoločný program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja SPR Dubnicko-Ilavsko pre roky 2023-2030

26.06.2023: Na základe rozhodnutia Okresného úradu Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-TN-OSZP1-2023/030187-012 zo dňa 26.06.2023 sa strategický dokument ,,Spoločný program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja SPR Dubnicko-Ilavsko pre roky 2023-2030" nebude posudzovať podľa zákona EIA. Rozhodnutie OÚ Trenčín je uvedené v prílohe oznamu.

Kategoria: 

Stránky

Subscribe to RSS - Úradná tabuľa